top of page

Kjeder, anheng, nåler armbånd av gull, sølv, messing, andre metaller 

og mye annet av andre materialer

Kristine Themsens Verksted

Kilder: Wikipedia og snl.no/gullsmed

En myte var som oftest en muntlig tradisjon, overlevert fra generasjon til generasjon. Mange myter er fortalt i flere århundrer, i forskjellige kulturer, i forskjellige religioner og i forskjellige versjoner. Noen myter handler om (søken etter) en viktig eller hellig gjenstand; som for eksempel "Den hellige gral".

Som begrep har myte flere betydninger. I religiøs sammenheng er myter fortellinger som skal avdekke en dypere eller høyere virkelighet. Akademisk bruk av begrepet setter ikke et skille om fortellingen er sann eller falsk. I dagligtale brukes begrepet "myte" vanligvis i betydningen illusjon eller usannhet.

Begrepet mytologi betegner studien av de mytiske forestillinger eller et folks samlede myter, eksempelvis gresk mytologi. Samtidig er mytologi også en betegnelse på den vitenskap som utforsker og forklarer mytene. I religionsvitenskapen og antropologien betegner en myte en religiøs fortelling som forklarer noe om virkelighetens innrettning. I motsetning til et sagn eller en legende foregår en myte (liksom et eventyr) som regel utenfor tid og rom

Enkelte lands myter har gitt rike litterære uttrykk og virket som en inspirasjonskilde for diktere i senere tidsaldre, eksempelvis de greske, de norrøne og de keltiske myter. J.R.R. Tolkien er en forfatter som har lånt fra rikt mytisk materiale, blant annet den norrøne, for sin diktning. Selv om det enkelte ganger blir kalt slik, så er fiksjon slik som Ringenes herre og Narnia-bøkene ikke mytologi, og Tolkien oppfant ordet «legendarium» for å beskrive sine litterære verker.

Den Hellige Gral

Den hellige gral er i kristen mytologi en skål, kopp eller kalk som ble brukt av Jesus ved hans siste måltid. Ifølge legenden brukte Josef av Arimatea den til å fange opp noe av Kristi blod mens han hang på korset, noe som gav den mirakuløse egenskaper.

Han tok deretter med seg gralen til Britannia, hvor han grunnla en orden av gral-voktere.

Søken etter gralen er et tilbakevendende tema i Arthurlegenden og andre middelalderromanser. At legenden ble så viktig nettopp på

De britiske øyer, kan skyldes sammenblanding med en keltisk legende om et kokekar med magiske evner.

Ifølge andre sagn skal gralen stamme fra dronningen av Saba som ga den til kong Salomo. Siden skulle Nikodemus ha fått tak i den og gitt den til Kristus.

Selve ordet gral kommer fra latin gradalis, som er navnet på en skål med flere trinn, som ble brukt når man serverte flere småretter på en gang. Senere har den først og fremst blitt identifisert med kalken fra den siste nattverd. I katedralen i Valencia finnes en svært gammel kalk som forbindes med legenden. En annen kalk som befant seg i Genova, ble tidligere hevdet å være gralen, men da den ble skadet i en ulykke under transport fra Paris etter Napoleons fall, viste det seg at «smaragden» på denne kalken var av glass, og den blir etter dette sjelden nevnt som en kandidat til å være den ekte gralen. I sin middelalderform spores grallegenden tilbake til en gotisk legende. Den ble skrevet ned på slutten av 1100- og begynnelsen av 1200-tallet. De tidligste versjonene var sentrert omkring Parsifal og ble etter hvert flettet inn i eldre former av Arthurlegenden. Gralromansene hadde sitt opphav i Frankrike, og ble oversatt til flere språk. Det er i de franske versjonene at man finner de aller fleste elementer som inngår i legenden.

Den eldste gralromansen er den ufullendte Perceval, le Conte de Graal av Chrétien de Troyes. Han hevdet at han skrev etter en kilde som var gitt ham av grev Philippe av Flandern. Diktet ble skrevet mellom 1180 og 1191. Gralen har der ikke noen mirakuløse egenskaper. Perceval får se gralen og andre relikvier mens han spiser hos Fiskerkongen, som skal ha vært gralens vokter. Gralen var hos Chrétien en skål som ble brukt til å bære en hostie inn til Fiskerkongens far, som den eneste næringen den gamle tok til seg.

I Troyes historie er gralen en skål. Først en generasjon etter Troyes begynte man å snakke om gralen i bestemt form, og beskrive den som et beger, inspirert av keltiske myter og Nikodemusevangeliet fra 400-tallet.

Det stemmer ikke at ordet «gral» kommer av at sangreal (= kongelig blod) ble feillest som san graal (= hellig gral). «Blod» het på gammelfransk ikke sang, men sanc uttalt med k-lyd.

Den eldste bevarte fullstendige fremstilling av gralsfortellingen, kalt Parzival, er skrevet på middelhøytysk mellom 1200 og 1210 av Wolfram von Eschenbach. Det er antatt at meget av fortellingen er basert på Chrétien de Troyes' dikt, men Wolfram angir den helt ukjente poeten Kyot fra Provence som en viktig kilde. I Wolframs dikt har Gralen livgivende kraft, og er i stand til å forsyne Fiskerkongens hoff med alle fornødenheter. I Wolframs historie er gralen en stein med vidunderlige krefter som kan trylle frem mat i ubegrensede mengder og gi evig ungdom.

En nyere versjon av grallegenden forteller at tempelridderne hadde gralen, og at det finnes arvtagere etter denne ordenen som i dag vokter gralen. En annen versjon identifiserer gralen med et menneske og ikke en gjenstand. Den er særlig forbundet med Maria Magdalena, som ifølge legenden skal ha fått barn med Jesus. I boken Hellig blod, hellig gral forbindes gralen med de angivelige etterkommerne av Jesus. En annen versjon over samme tema er presentert i Da Vinci-koden, der det er Maria Magdalena som identifiseres med gralen.

Alkymi

Alkymi var en middelaldersk forløper for den moderne kjemien (ordet er sammensatt av arabisk «al-» = den, det og gresk «chymeia» = kjemi), ofte blandet sammen med magiske forestillinger, jakten på de vises sten, som skulle kunne brukes til å omdanne metaller til gull, samt til å fremstille livseliksirer som skulle gjøre en udødelig.

Realiteten er at mange av middelalderens alkymister var seriøst arbeidende kjemikere. De var henvist til å arbeide ut fra den religiøse og magiske forståelsesramme som var gjeldende i samtiden, og de måtte bygge på den sum av faktisk viten som var tilgjengelig.

Alkymien var en holistisk åndsretning, hvor argumentasjon og bevisførsel kom an på evnen til å påvise sammenhenger mellom de kjemiske stoffer og for eksempel de fire temperamenter, de fire elementerkosmologien og gudstroen.

På 1700-tallet utgav Johann Becker Physica subterranea, et upåklagelig verk om mineralogi – samtidig som han arbeidet med å finne en metode til å kunne gjøre seg selv usynlig.

Mange av alkymistene støttet seg til gnostiske skrifter, til kabbalaen og tarot, og de var overbevist om at astrologiske forhold hadde betydning for stoffene og menneskenes temperamenter. En del var regelrette svindlere, som søkte å utnytte tidens overtro og frykt for det ukjente til egen vinning. Til gjengjeld ble flere alkymister anklaget for hekserisvart magi og trolldom og innstevnet for inkvisisjonen.

Den siste alkymist var samtidig den første moderne kjemiker. Hans navn var Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim, og han levde mellom 1493 og 1541, i stadig søken etter viten innenfor medisin og kjemi.

Det første arbeidet som skilte mellom kjemi og alkymi, var The Sceptical Chymist av Robert Boyle ved Oxford,

utgitt i 1661.

Gullsmed

Gull har blitt bearbeidet av mennesker i alle kulturer der metallet er tilgjengelig. Fantastisk lagde gjenstander fra de gamle kulturene i Afrika, Asia, Europa, India, Nord-Amerika, Mesoamerica og Sør-Amerika pryder museer og samlinger over hele verden. Noen gjenstander dateres tusenvis av år tilbake og ble laget med mange teknikker som fremdeles brukes av moderne gullsmeder. Teknikker utviklet av noen av disse gullsmedene oppnådde et ferdighetsnivå som gikk tapt da kunnskapen ikke ble videreført til de som fulgte, heller ikke nå i moderne tid. 

I middelalderens Europa ble gullsmedene organisert i laug, de var vanligvis en av de viktigste og rikeste av laugene i en by. Lauget førte oversikt over medlemmer og merkene de brukte på produktene sine. Disse opptegnelsene, når de overlever, er veldig nyttige for historikere.

Gullsmeder opptrådte ofte som bankfolk, siden de handlet med gull og hadde tilstrekkelig sikkerhet for sikker lagring av verdifulle gjenstander, selv om de vanligvis var forhindret fra å låne ut med renter, som ble sett på som åger.

(Åger betyr i dagligspråk det å ta ulovlige eller urimelig høye renter på lån av penger.)

I middelalderen inkluderte gullsmed normalt også sølvsmed, men messingarbeiderne og arbeiderne i andre uedle metaller var normalt medlemmer av et eget laug, siden fagene ikke fikk overlappe hverandre.

Mange juvelere var også gullsmeder.

Trykketeknikken for gravering utviklet seg blant gullsmedene i Tyskland rundt 1430, som lenge hadde brukt teknikken på metallbitene sine. De bemerkelsesverdige gravørene fra det femtende århundre var enten gullsmeder,

eller sønn av en gullsmed.

I Norge var faget konsentrert om de store byene BergenOslo og Trondheim. Senere ble det lagt grunnlag for etablering av større bedrifter spredt utover landet. I de senere årene har det blitt færre store bedrifter i Norge.

Gullsmedene er etablert i mindre gullsmedverksteder, ofte med butikk.

Gullsmedfagene var opprinnelig åtte: 

Gullarbeid, fatting, hammerarbeide/korpusmontør, filigransarbeider, sølvsiselør, sølvemaljør/emaljør, skjemaker og  gullsmedgravør.

bottom of page